Comenius

PROGRAMME

A Hálózat

Célok

A klímaváltozáskezelése ma a legnagyobbglobáliskihívás. 2050-re a jelenlegikárosanyagkibocsátásttöbb, mint felérekellcsökkentenünkahhoz, hogyelkerüljüka globálisklímaváltozásbekövetkezhetőlegrosszabbnegatívkövetkezményeit.
Ma mártudvalevő, hogysajnos, mégakkor is számolnunkkell a felmelegedésjelenségével, ha márazonnalcselekszünk.
Ezértaznagyonfontos, hogyminélelőbbkidolgozzunkalkalmazkodásistratégiákat a sűrűbbéválóhőhullámok, ésáradásokellen.

Aglobálisklímaváltozáskezeléséheztehátegykettősmegközelítésre van szükségünk:
Egyrészt, a globálisklímaváltozáshatásainakmérséklésére – elsősorbanazüvegházhatásúgázkibocsátásokterén
Másrészt, aglobálisklímaváltozás negative következményeihezvalóAlkalmazkodásra – ennekkereténbelüljavítaniazadaptációs (alkalmazkodási)stratégiákat.

A globálisklímaváltozáselleniküzdelemkihívása, nemcsakaztjelenti, hogymegértjük, hogyanhasználjunkkevesebbfosszilisenergiát, hanemazt is, hogyancselekedhetünkhelyiszintenazért, hogycsökkentsükezeket a negativkövetkezményeket.
Ezekbe a helyiszintúcselekvésekbebeletartozik, azhogyszemélyszerintkevesebbenergiátfogyasztunk , illetveaz is, hogy a fosszilisenergiahordozóhelyettegyreinkább a megújulóenergiákfelémozdulunk el. Egészegyszerűpéldájaként ha többzöldetültetünk, azzalcsökkentjük a CO2 mennyiségét a légkörben, de márazzal is hozzájárulunk, ha leoltjuk a villanyt, amikornemvagyunk a szobában.

A Hálózatnakháromkulcsfontosságúcélja van ……

LétrehozzonegyeurópaiiskolákatösszekötőOktatásiHálózatot a globálisklímaváltozáshatékonyabboktatásáért
Ennekazeurópaiuniósprojektnekaz a főcélja, hogysegítsenkapcsolatotépítenieurópaiországokpartneriskoláiközött. Továbbácélunkaz is, hogyegyvirágzóésfenntarthatóoktatásihálózatothozzonlétre, amelybenlehetőségnyílik a tapasztalatokmegosztásáraésannakmegismerésére, hogy a különbözőországokoktatásiintézményeibenmilyenkörnyzetinevelésiprogramokvannak a globálisklímaváltozásmegelőzésévelkapcsolatban.

Erősítseaglobálisklímaváltozástámájánakbeépülését atanórákbaésmegkönnyítseannaktanításiéstanulásifolyamatát
A programcéljaaz is, hogyelérhetővétegye a Hálózattagiskoláiszámáraazokatazoktatásiéstréninganyagokat, amelyeksegítik a klímaváltozástudomományátkönyebbenérthetővétenni a diákok, éskönnyebbentaníthatóváazoktatókszámára. Azoktatásisegédanyagokúgylettekkidolgozva, hogy a nemzetitantervekbe is könnyenbeilleszthetőek.Bármelyiktanóra (kémia, fizika, osztályfőnöki,biológia, földrajz) kereténbelülhasználhatóóravázazlatokatdolgozottki.

Támogassaaziskolákatmindenolyanakcióbanéstevékenységben, amelysegítcsökkenteni a klímaváltozás negative következményeit
A közösésegyéniakciók a globálisklímaváltozáselleniküzdelembenkulcselemei a projektnek.Aziskolák, mint katalizátorokvesznekrésztebben. A fiatalokatésrajtukkeresztül a szüleiket is befolyásolhatják, azzal ha oktatásiprogramjaikbanhangsúlytfektetnek a fenntarthatóéskörnyzetkímélőéletmódnövelésének.

disclaimer

 

Search

Language Selection

Find us on